VIZE ŠKOLY

aneb „KAM SMĚŘUJEME A VEDEME NAŠE ŽÁKY?“

ZÁKLAD

v dle individuálních možností každého žáka rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti ve vzděláváníjednotlivých uměleckých oborech

ZÁJEM

v usilujeme o to, aby žáci zažívali radostučení a poznávání, pocit z úspěchu

v motivujeme žákydalšímu celoživotnímu vzdělávání v umění

VZTAH

v u žáků vytváříme pozitivní postojjednotlivým formám umění (hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění)

v prostřednictvím umění rozvíjíme citové vnímání žáků

v učíme žáky vážit si uměleckých hodnot, orientovat sejednotlivých uměleckých oblastech a rozpoznat kvalitu uměleckého díla

v vedeme žákytomu, aby se umění stalo nedílnou a potřebnou součástí jejich života

v u žáků rozvíjíme pozitivní vztah ke škole atradicím, které společně vytváříme

ROZVOJ

v rozvíjímežácích jejich osobnost = jde nám o to, aby byli samostatní a měli vlastní názor, plně zodpovídali za své činy a chování, a naučili se nést zodpovědnost za kolektivní dílo

ŘÁD

v vedeme žákypoznání, že dlouhodobá, systematická a pravidelná činnost přináší uspokojivý výsledek

TOLERANCE

v učíme žáky tolerovat odlišnosti svých spolužáků a naslouchat jim

KOMUNIKACE

v rozvíjímežácích schopnost vzájemně spolupracovat a dodržovat stanovená pravidla

v jde nám o to, aby žáci uměli prostřednictvím umění vyjadřovat a interpretovat různé pocitynálady

v vedeme žákytomu, aby byli schopni veřejně prezentovat výsledky své činnosti

PRAXE

v vedeme žákypraktickému využívání získaných zkušeností a dovedností na dobré amatérské nebo profesionální úrovni.