LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Studijní zaměření Divadlo a my

Přípravné studium pro 1. stupeň

Přípravné studium je rozloženo do dvou let a je věnováno komplexní dramatické průpravě. Cílem je především probouzet vlastní aktivitu a probouzet zájem dětí o daný obor. Součástí dramatické průpravy je hlasová, pohybová a jevištní průprava.

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 7 let a je organizováno podle studijního zaměření Přípravná dramatická výchova.

Učební plán

Vyučované předměty 1. rok 2. rok
Přípravná dramatická výchova 2 2

 

Poznámky k učebnímu plánu

  • Výuka v předmětu Přípravná dramatická výchova probíhá ve skupině maximálně 10 žáků.
  • O přijetí žáka do přípravného studia rozhoduje ředitel školy na základě doporučení pedagoga.

 

Základní studium

Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 do 14 let. Žáci ve věku 14 let a starší jsou zařazováni do II. stupně studia. Pokud se tito žáci dosud v oboru nevzdělávali, plní osnovy I. stupně studia.

Učební plán

Vyučované předměty I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r
Dramatická průprava 1 1
Dramatika a slovesnost 1 1 1 1 1
Dějiny divadla 1 1 1 1 1 1
Inscenační tvorba 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2

 

Poznámky k učebnímu plánu

  • Výuku je možné organizovat společně pro žáky přípravného studia a I. stupně, nebo pro žáky I., II. stupně a studia pro dospělé.
  • Všechny předměty uvedené v učebním plánu probíhají formou kolektivní výuky v maximálním počtu 10 žáků.

 

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé je určeno pro zájemce ve věku 18 let a starší. Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Hodinové dotace odpovídají učebním plánům pro základní studium II. stupně.