Studijní zaměření LDO

 Přípravné studium pro 1. stupeň

Přípravné studium je rozloženo do dvou let a je věnováno komplexní dramatické průpravě. Cílem je především probouzet vlastní aktivitu a probouzet zájem dětí o daný obor. Součástí dramatické průpravy je hlasová, pohybová a jevištní průprava.

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 7 let a je organizováno podle studijního zaměření Přípravná dramatická výchova.

Učební plán

Vyučované předměty

1. rok

2. rok

Přípravná dramatická výchova

2

2

Poznámky k učebnímu plánu

  • Výuka v předmětu Přípravná taneční výchova probíhá ve skupině maximálně 15 žáků.
  • O přijetí žáka do přípravného studia rozhoduje ředitel školy na základě doporučení pedagoga.

Základní studium

Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 do 14 let. Žáci ve věku 14 let a starší jsou zařazováni do II. stupně studia. Pokud se tito žáci dosud v oboru nevzdělávali, plní osnovy I. stupně studia.

Učební plán

Vyučované předměty

I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

Dramatická průprava

1

1

Dramatika a slovesnost

1

1

1

1

1

Dějiny divadla

1

1

1

1

1

1

Inscenační tvorba a práce v souboru

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Poznámky k učebnímu plánu

  • Výuku je možné organizovat společně pro žáky přípravného studia a I. stupně, nebo pro žáky I., II. stupně a studia pro dospělé.
  • Výuka ve skupině probíhá v maximálním počtu 15 žáků.

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé je určeno pro zájemce ve věku 18 let a starší. Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Hodinové dotace odpovídají učebním plánům pro základní studium II. stupně..