Hra na varhany

Přípravné studium pro II. stupeň

Přípravné studium studijního zaměření je určeno pro žáky od 13 let, kteří neabsolvovali I. stupeň studia.

 

Učební plán – jednoleté přípravné studium pro žáky od 13 let

Vyučované předměty

1. pololetí

2. pololetí

Varhany

1

1

Hudební nauka

1

1

Poznámky k učebnímu plánu

–          Vyučovací předmět Varhany je vyučován individuálně.

–          Na základě rozhodnutí vyučujícího může žák v rámci předmětu Varhany plnit učební osnovy I. stupně předmětu Klavír.

–          Předmět Hudební nauka je vyučován v počtu maximálně 20 žáků. Žák může být zařazen do jakékoliv skupiny, v rámci které probíhá v aktuálním školním roce výuka předmětu Hudební nauka.

 

Základní studium

Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 do 14 let. Žáci ve věku 14 let a starší jsou zařazováni do II. stupně studia. Pokud se tito žáci dosud hudebně nevzdělávali, plní osnovy I. stupně studia.

Učební plán

Vyučované předměty

I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

Varhany

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

Volitelné předměty

Komorní hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Orchestrální hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Sborový zpěv

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Poznámky k učebnímu plánu

–          Výuka v předmětu Varhany probíhá individuálně.

–          Žáci I. stupně studia předmětu Varhany plní v 1. – 5. ročníku učební osnovy předmětu Klavír. Od 6. ročníku plní učební osnovy předmětu Varhany.

–          Pokud je do studijního zaměření hra na Varhany přijat žák ve věku od 14 let bez předcházející průpravy ve hře na klavír, může plnit učební osnovy předmětu Klavír pro I. stupeň.

–          Hodinová dotace pro vyučovací předmět Varhany může být žáku s nadprůměrnými výsledky navýšena až dvojnásobně, a to na základě odůvodněné žádosti učitele a následného schválení ředitelem školy.

–          Žák si volí podle individuálního zájmu a na základě doporučení učitele minimálně jeden z volitelných předmětů.

–          Do kteréhokoliv volitelného předmětu může být zařazen i žák nižšího ročníku, pokud to doporučí učitel předmětu Varhany.

–          Předmět Hudební nauka je vyučován v počtu maximálně 20 žáků.

 

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé je určeno pro zájemce ve věku 18 let a starší. Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně..