Hudební nauka

Žáci přijatí ke studiu hudebního oboru docházejí do předmětu hudební nauka dle následujícího učebního plánu:

Vyučované předměty

I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

Základy hudební nauky

1

Hudební nauka

1

1

1

1

       
Základy digitálních technologií

1

 

       

Poznámky k učebnímu plánu

  • Výuka v předmětu Základy hudební nauky je určena žákům, kteří k 1. 9. daného školního roku dosáhli věku 7 nebo 8 let a zároveň navštěvují 2. ročník v základní škole.
  • Do předmětu Hudební nauka jsou zařazováni stávající nebo noví žáci, kteří k 1. 9. daného školního roku dosáhli věku minimálně 8 let a zároveň navštěvují 3. a vyšší ročník v základní škole.
  • Pokud žák plnil docházku do předmětu Hudební nauka v rámci jiného studijního zaměření, tato docházka se mu započítává.
  • Výuka v předmětu Základy hudební nauky nebo Hudební nauka probíhá ve skupině maximálně 20 žáků v jedné vyučovací hodině.

Ředitel školy může uvolnit žáka z docházky do daného vyučovaného předmětů na základě Žádosti u uvolnění z vyučovaného předmětu z důvodů stanovených v §1, odst. 8 Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání 2005/71 Sb.

(8) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn..