Zahájení výuky v ZUŠ Polná

Mílí žáci, vážení rodiče,
Po více než dvou měsících bude v ZUŠ Polná opět zahájena řádná výuka.
Jak už to však v této době je zvykem, nebude to bez určitých omezení. MŠMT vydalo soubor opatření, které je při výuce v ZUŠ nutné dodržovat.

Výuka je povolena ve skupinách max. 15 žáků, což pro nás znamená následující:

1. Hudební obor
• individuální výuka – může být realizována
• kolektivní výuka (komorní hry, souborové hry) – může být realizována (podmínka je dodržení odstupů, …)
• Orchestr ZUŠ Polná – budou probíhat dělené zkoušky (do 15 žáků)
• hudební nauky
Přípravná hudební nauka – může být realizováno – dodržovat odstupy žáků v lavicích (nyní máme 12 žáků ve skupině)
Hudební nauka 1. – 4. ročník – zjišťujeme zájem o docházku (musíme dodržet skupinu max 15 žáků, rozhodneme se, jak bude výuka probíhat – např. menší skupiny žáků 1x za 14 dní nebo rozdělíme stávající skupiny na 2 menší, …)
Hudební nauka 7. ročník – může být realizováno – dodržovat odstupy v lavicích (nyní máme 12 žáků ve skupině)

2. Výtvarný obor, taneční obor, literárně-dramatický obor
• Všechny obory můžou být otevřeny, protože se výuky neúčastní více než 15 žáků

Z nařízení MŠMT vybíráme:
(celé znění je ke stažení ZDE)

Vstup do budovy školy
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

Při pohybu na chodbách
• Noste roušky
• Dodržujte bezpečné rozestupy
• U vstupu do školy bude umístěn stojan s dezinfekcí – použijte ji prosím na ruce
• Dezinfekce dále budou umístěny na toaletách

V učebně
• Všechny učebny budou vybaveny dezinfekcí, žák ji použije po příchodu do učebny
• V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně
• U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.
• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
• V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
• V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.

POZOR

Podmínkou pro vpuštění žáka do školy je při prvním vstupu do ZUŠ předložit platné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ podepsané zákonným zástupcem nebo žákem (18+). Bez tohoto prohlášení nemůže být bohužel žák do školy vpuštěn.
Pokud je žák nebo osoba sdílející společnou domácnost v rizikové skupině (přesná charakteristika je popsána v dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020), zvažte prosím docházku žáka do ZUŠ. V tomto případě může výuka nadále do 30. 6. 2020 probíhat dále distnační formou (o tomto prosím komunikujte s vyučujícími daných předmětů).

Ve škole budou zabezpečeny podmínky dodržování hygieny dle nařízení (úklid, pohyb osob, odstupy, větrání učeben, dostatek dezinfekčních prostředků, …)

Seznamte se prosím s celým dokumentem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. V případě nejasností se na nás obraťte.

Jsme rádi, že naši ZUŠku můžeme po dvou měsících otevřít a že se společně s výše uvedenými provozními podmínkami vypořádáme😊

Mgr. Vlastimil Matula
ředitel školy